درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Vicino di casa
دوست
Amico
دوست دختر
Amica
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Sei sposato?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Da quanto sei sposato?
آیا او دوست دختر شما است؟
È la tua ragazza?
آیا او دوست پسر شما است؟
È il tuo ragazzo?