فارسی ایتالیایی درس 23 واژگان

ایتالیایی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Vicino di casa
همسایه
Amico
دوست
Amica
دوست دختر
Sei sposato?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Da quanto sei sposato?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
È la tua ragazza?
آیا او دوست دختر شما است؟
È il tuo ragazzo?
آیا او دوست پسر شما است؟