فارسی ایتالیایی درس 21 واژگان

ایتالیایی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Madre acquisita
نامادری
Padre acquisito
ناپدری
Sorella acquisita
ناخواهری
Fratello acquisito
نابرادری
Suocero
پدر شوهر/پدرزن
Suocera
مادر شوهر/مادر زن
Cognato
برادر شوهر/برادر زن
Cognata
خواهر شوهر/خواهر زن
Chi è lei?
او چه کسی است؟
È tua madre?
آیا این مادر شما است ؟
Chi è tuo padre?
پدر شما چه کسی است؟
Siete parenti?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Quanti anni hai?
چند ساله هستید؟
Quanti anni ha tua sorella?
خواهر شما چند ساله است؟