درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Madre acquisita
ناپدری
Padre acquisito
ناخواهری
Sorella acquisita
نابرادری
Fratello acquisito
پدر شوهر/پدرزن
Suocero
مادر شوهر/مادر زن
Suocera
برادر شوهر/برادر زن
Cognato
خواهر شوهر/خواهر زن
Cognata
او چه کسی است؟
Chi è lei?
آیا این مادر شما است ؟
È tua madre?
پدر شما چه کسی است؟
Chi è tuo padre?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Siete parenti?
چند ساله هستید؟
Quanti anni hai?
خواهر شما چند ساله است؟
Quanti anni ha tua sorella?