درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Gente
مادر
Madre
پدر
Padre
برادر
Fratello
خواهر
Sorella
پسر
Figlio
دختر
Figlia
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Nipote
دختر برادر یا خواهر و غیره
Nipote
پدر بزرگ
Nonno
مادر بزرگ
Nonna