فارسی ایتالیایی درس 18 واژگان

ایتالیایی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Dietro a
پشت
Davanti a
جلو
Accanto a
بغل
Prima porta a destra
درب اول در سمت راست
Al quarto semaforo girare a destra
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Mi capisci?
آیا من رادرک می کنید؟
Nord
شمال
Ovest
غرب
Sud
جنوب
Est
شرق
Alla destra
به سمت راست
Alla sinistra
به سمت چپ
C’è l’ascensore?
آسانسور وجود دارد؟
Dove sono le scale?
پله ها کجا هستند؟
In quale direzione?
در کدام جهت؟
Seconda porta a sinistra
درب دوم در سمت چپ
All’angolo girare a sinistra
در گوشه به سمت چپ بپیچید