درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
Mille
2000
Duemila
3000
Tremila
4000
Quattromila
5000
Cinquemila
6000
Seimila
7000
Settemila
8000
Ottomila
9000
Novemila
10000
Diecimila