درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
Cento
200
Duecento
300
Trecento
400
Quattrocento
500
Cinquecento
600
Seicento
700
Settecento
800
Ottocento
900
Novecento
1000
Mille