درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Dieci
20
Venti
30
Trenta
40
Quaranta
50
Cinquanta
60
Sessanta
70
Settanta
80
Ottanta
90
Novanta
100
Cento