درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
Ventuno
22
Ventidue
23
Ventitrè
24
Ventiquattro
25
Venticinque
26
Ventisei
27
Ventisette
28
Ventotto
29
Ventinove
30
Trenta