درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
Undici
12
Dodici
13
Tredici
14
Quattordici
15
Quindici
16
Sedici
17
Diciassette
18
Diciotto
19
Diciannove
20
Venti