درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Numeri
1
Uno
2
Due
3
Tre
4
Quattro
5
Cinque
6
Sei
7
Sette
8
Otto
9
Nove
10
Dieci