درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Sono
آیا
È
و
E
زیرا
Perché
اما
Ma
یا
O
در
In
بدون
Senza
در
A