فارسی ایتالیایی درس 4 واژگان

ایتالیایی :: درس 4. شروع: لطفا و با تشکر از شما

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Per favore
لطفاً
Grazie
ممنون از شما
Prego
قابلی ندارد
Salute
سلامت باشید
Buon compleanno
تولدت مبارک
Congratulazioni
تبریک
Buona fortuna
موفق باشید
Come ti chiami?
نام شما چیست؟
Mi chiamo Maria
اسم من ماریا است
Scusa, non ho sentito il tuo nome
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Piacere di conoscerti
از ملاقات شما خوشبختم
Di dove sei?
اهل کجا هستید؟
Sono di New York
من از نیویورک هستم