درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
Per favore
ممنون از شما
Grazie
قابلی ندارد
Prego
سلامت باشید
Salute
تولدت مبارک
Buon compleanno
تبریک
Congratulazioni
موفق باشید
Buona fortuna
نام شما چیست؟
Come ti chiami?
اسم من ماریا است
Mi chiamo Maria
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Scusa, non ho sentito il tuo nome
از ملاقات شما خوشبختم
Piacere di conoscerti
اهل کجا هستید؟
Di dove sei?
من از نیویورک هستم
Sono di New York