فارسی ایتالیایی درس 3 واژگان

ایتالیایی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Parla lentamente
آرام صحبت کنید
Non capisco
من درک نمی کنم
Capisci?
آیا شما درک می کنید؟
Certo
حتماً
Ripeti, per favore
تکرار، لطفا
Di nuovo
دوباره
Parola per parola
کلمه به کلمه
Lentamente
به آرامی
Come si dice?
شما چطور می گویید؟
Cosa vuol dire?
به چه معنی است؟
Cosa hai detto?
شما چه گفتید؟
Hai domande?
آیا شما سوال دارید؟