درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Parla lentamente
من درک نمی کنم
Non capisco
آیا شما درک می کنید؟
Capisci?
حتماً
Certo
تکرار، لطفا
Ripeti, per favore
دوباره
Di nuovo
کلمه به کلمه
Parola per parola
به آرامی
Lentamente
شما چطور می گویید؟
Come si dice?
به چه معنی است؟
Cosa vuol dire?
شما چه گفتید؟
Cosa hai detto?
آیا شما سوال دارید؟
Hai domande?