درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Livro de convidados (o)
سبد خرید
Carrinho de compras (o)
گروه خبری
Grupo de notícias (o)
اشتراک در
Assinar
پیام های خروجی
Mensagens de saída (as)
پست الکترونیکی رمز دار
Mensagem criptografada (a)
پیامهای ارسال شده
Caixa de enviadas (a)
پیامهای حذف شده
Mensagens excluídas (as)
صندوق وارده
Caixa de entrada (a)
صندوق خارجه
Caixa de saída (a)