فارسی پرتغالی درس 109 واژگان

پرتغالی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Livro de convidados (o)
کتاب مهمان
Carrinho de compras (o)
سبد خرید
Grupo de notícias (o)
گروه خبری
Assinar
اشتراک در
Mensagens de saída (as)
پیام های خروجی
Mensagem criptografada (a)
پست الکترونیکی رمز دار
Caixa de enviadas (a)
پیامهای ارسال شده
Mensagens excluídas (as)
پیامهای حذف شده
Caixa de entrada (a)
صندوق وارده
Caixa de saída (a)
صندوق خارجه