فارسی پرتغالی درس 108 واژگان

پرتغالی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Quebra automática de linha
بسته بندی کردن کلمه
Ciberespaço (o)
فضای مجازی
Endereço de e-mail
آدرس پست الکترونیکی
Catálogo de endereços
کتاب آدرس
Destinatário (o)
گیرنده
Spam
هرزنامه (اسپم)
Responder a todos
پاسخ به همه
Arquivos anexos (os)
فایل های پیوست شده
Anexar
ضمیمه کردن
Títulos de mensagem (os)
سرفصل پیام
Assunto (o)
موضوع