درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

پررنگ (متن)
Negrito
قالب
Modelo (o)
تنظیمات
Preferências (as)
مربع را علامت بزنید
Marcar a caixa de seleção
انتقال فایل
Transferência de arquivo (a)
ورود
Fazer logon
کلمه کلیدی
Palavra-chave (a)
نام کاربر
Nome de usuário (o)
رمز عبور
Senha (a)
امضای دیجیتال
Assinatura digital
در دسترس همگان
Domínio público (o)
پهنای باند
Largura de banda (a)
پرچم
Faixa (a)
شمایل
Ícone (o)
پرسش و پاسخ
Perguntas frequentes (as)