فارسی پرتغالی درس 106 واژگان

پرتغالی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Negrito
پررنگ (متن)
Modelo (o)
قالب
Preferências (as)
تنظیمات
Marcar a caixa de seleção
مربع را علامت بزنید
Transferência de arquivo (a)
انتقال فایل
Fazer logon
ورود
Palavra-chave (a)
کلمه کلیدی
Nome de usuário (o)
نام کاربر
Senha (a)
رمز عبور
Assinatura digital
امضای دیجیتال
Domínio público (o)
در دسترس همگان
Largura de banda (a)
پهنای باند
Faixa (a)
پرچم
Ícone (o)
شمایل
Perguntas frequentes (as)
پرسش و پاسخ