فارسی پرتغالی درس 105 واژگان

پرتغالی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Voltar
پشت
Avançar
جلو
Salvar
ذخیره
Surfar
گشت و گذار (وب)
Fazer download
دانلود
Executar
اجرا (اجرا)
Clicar
کلیک کنید
Arrastar
کشیدن
Soltar
بیاندازید
Atualizado
به روز شده
Atualizar
به روز
Menu suspenso
منوی کشویی
Parar
ایست