درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Página inicial (a)
بارگذاری
Fazer upload
انتخاب کنید
Escolher
پوشه
Pasta (a)
نوار ابزار
Barra de ferramentas (a)
بازگشت
Voltar
نشان کردن
Indicador (o)
(@)
Arroba (a)
اسلش (/)
Barra (a)
دونقطه (:)
Dois-pontos (os)