فارسی پرتغالی درس 104 واژگان

پرتغالی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Página inicial (a)
صفحه خانگی
Fazer upload
بارگذاری
Escolher
انتخاب کنید
Pasta (a)
پوشه
Barra de ferramentas (a)
نوار ابزار
Voltar
بازگشت
Indicador (o)
نشان کردن
Arroba (a)
(@)
Barra (a)
اسلش (/)
Dois-pontos (os)
دونقطه (:)

بیشتر پرتغالی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف