درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
Você tem permissão para trabalhar?
من اجازه کاردارم
Eu tenho permissão para trabalhar
من اجازه کار ندارم
Eu não tenho permissão para trabalhar
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Quando você pode começar?
من ساعتی ده ریل می پردازم
Eu pago dez reais por hora
من هفتگی به شما می پردازم
Eu vou pagar você por semana
ماهانه
Por mês
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Esteja aqui às oito da manhã
کار ساعت 4:30 تمام می شود
O trabalho termina às quatro e meia
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Você tem folga nos sábados e domingos
شما اونیفورم می پوشید
Você vai usar uniforme
اینطوری انجام دهید
Faça deste jeito