فارسی پرتغالی درس 102 واژگان

پرتغالی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Você tem permissão para trabalhar?
آیا اجازه کار دارید؟
Eu tenho permissão para trabalhar
من اجازه کاردارم
Eu não tenho permissão para trabalhar
من اجازه کار ندارم
Quando você pode começar?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Eu pago dez reais por hora
من ساعتی ده ریل می پردازم
Eu vou pagar você por semana
من هفتگی به شما می پردازم
Por mês
ماهانه
Esteja aqui às oito da manhã
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
O trabalho termina às quatro e meia
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Você tem folga nos sábados e domingos
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Você vai usar uniforme
شما اونیفورم می پوشید
Faça deste jeito
اینطوری انجام دهید