فارسی پرتغالی درس 100 واژگان

پرتغالی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Mesa (a)
میز
Cesto de lixo (o)
سبد کاغذ باطله
Cadeira (a)
صندلی
Alto-falante (o)
بلند گو
Bandeira (a)
پرچم
Esta é a mesa dele?
آیا این میز او است؟
Mensagem (a)
پیام
Lâmpada (a)
لامپ
Luz (a)
نور