درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Estou procurando um grampeador
با پونز محکم کردن
Tachinha (a)
مداد
Lápis (o)
کتاب
Livro (o)
کاغذ
Papel (o)
دفتر یادداشت
Caderno (o)
اسلاید
Slides (os)
تقویم
Calendário (o)
نوار
Fita (a)
من باید یک نقشه پیدا کنم
Eu preciso encontrar um mapa