فارسی پرتغالی درس 99 واژگان

پرتغالی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Estou procurando um grampeador
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Tachinha (a)
با پونز محکم کردن
Lápis (o)
مداد
Livro (o)
کتاب
Papel (o)
کاغذ
Caderno (o)
دفتر یادداشت
Slides (os)
اسلاید
Calendário (o)
تقویم
Fita (a)
نوار
Eu preciso encontrar um mapa
من باید یک نقشه پیدا کنم