فارسی پرتغالی درس 98 واژگان

پرتغالی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Onde está a tesoura?
قیچی ها کجا هستند؟
Apontador (o)
مداد تراش
Clipe (o)
گیره کاغذ
Eu preciso de uma caneta
من نیاز به یک قلم دارم
Bloco de anotação
زیردستی برای نوشتن
Régua (a)
خط کش
Envelope (o)
پاکت
Selo (o)
تمبر
Cola (a)
چسب
Borracha (a)
پاک کن