درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Onde está a tesoura?
مداد تراش
Apontador (o)
گیره کاغذ
Clipe (o)
من نیاز به یک قلم دارم
Eu preciso de uma caneta
زیردستی برای نوشتن
Bloco de anotação
خط کش
Régua (a)
پاکت
Envelope (o)
تمبر
Selo (o)
چسب
Cola (a)
پاک کن
Borracha (a)