فارسی پرتغالی درس 97 واژگان

پرتغالی :: درس 97. دفتر مرکزی: تجهیزات

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Fax (o)
دستگاه فکس
Fotocopiadora (a)
دستگاه فتوکپی
Telefone (o)
تلفن
Projetor (o)
پروژکتور
Computador (o)
کامپیوتر
Tela (a)
پرده
A impressora está funcionando?
آیا چاپگر کار می کند؟
Disco (o)
دیسک
Calculadora (a)
ماشین حساب