درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Fax (o)
دستگاه فتوکپی
Fotocopiadora (a)
تلفن
Telefone (o)
پروژکتور
Projetor (o)
کامپیوتر
Computador (o)
پرده
Tela (a)
آیا چاپگر کار می کند؟
A impressora está funcionando?
دیسک
Disco (o)
ماشین حساب
Calculadora (a)