فارسی پرتغالی درس 96 واژگان

پرتغالی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Tome dois comprimidos por dia
دو قرص در روز
Você é a enfermeira?
آیا شما پرستار هستید؟
É sério?
آیا جدی است؟
Eu não sei o que eu tenho
من نمی دانم بیماری من چیست
Eu perdi meus óculos
من عینکم را گم کرده ام
Você pode conseguir outros agora?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Eu vou precisar de uma receita?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Tem alguma farmácia por perto?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Eu preciso de alguma coisa para resfriado
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Obrigado pela ajuda
با تشکر از شما برای کمک شما
Quanto eu devo?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟