فارسی پرتغالی درس 94 واژگان

پرتغالی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Você está com febre?
آیا شما تب دارید؟
Sim, eu estou com febre
بله، من تب دارم
Eu estou com febre desde ontem
من از دیروز تا به حال تب دارم
Você pode chamar um médico?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Quando o médico vai chegar?
چه موقع دکتر می آید؟
Meu pé está doendo
پای من درد می کند
Eu caí
من افتادم
Eu sofri um acidente
من تصادف کردم
Acho que está quebrado
فکر می کنم آن را شکستم
Repouso na cama
استراحت در رختخواب
Almofada de aquecimento (a)
پد گرمایی
Bolsa de gelo (o)
بسته یخ
Tipoia (a)
زنجیر
Você precisa engessar
شما باید گچ بگیرید