فارسی پرتغالی درس 92 واژگان

پرتغالی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

No campo
در کشور
Campo (o)
میدان
Celeiro (o)
طویله
Fazenda (a)
مزرعه
Fazendeiro (o)
کشاورز
Trator (o)
تراکتور
O céu está lindo
آسمان زیبا است
Está cheio de estrelas
ستاره های زیادی وجود دارد
A lua está cheia
این یک ماه کامل است
Eu adoro o sol
من عاشق خورشید هستم