درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
Eu não gosto de insetos
زنبور
Abelha (a)
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Tem sempre tantas moscas?
چه نوع از عنکبوت؟
Que tipo de aranha?
کرم
Minhoca (a)
پروانه
Borboleta (a)
پینه دوز
Joaninha (a)
مورچه
Formiga (a)
هزارپا
Lagarta (a)
سوسک ها کثیف هستند
Baratas são sujas
این مواد دافع حشرات است
Isto é repelente para insetos