فارسی پرتغالی درس 89 واژگان

پرتغالی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Animais (os)
حیوانات
Você tem cachorro?
آیا شما سگ دارید؟
Sou alérgico a gatos
من به گربه آلرژی دارم
Eu tenho um pássaro
من یک پرنده دارم
Coelho (o)
خرگوش
Galinha (a)
مرغ
Galo (o)
خروس
Cavalo (o)
اسب
Eu gosto de cavalos
من اسبها را دوست دارم
Galinha (a)
جوجه
Porco (o)
خوک