فارسی پرتغالی درس 87 واژگان

پرتغالی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu vou dar uma volta
من می خواهم به پیاده روی بروم
Eu não preciso assistir televisão
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Eu não preciso assistir o filme
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Eu preciso usar o computador
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Eu preciso atravessar a rua
من باید از خیابان عبور کنم
Eu preciso gastar dinheiro
من باید پول صرف کنم
Eu preciso enviar isto pelo correio
من باید این را پست کنم
Eu preciso ficar na fila
من باید در صف بایستم
Eu não preciso depositar dinheiro no banco
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم