فارسی پرتغالی درس 84 واژگان

پرتغالی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

A praia tem bastante areia?
آیا ساحل شنی است؟
Tem salva-vidas?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
Durante que horas?
در طول چه ساعاتی ؟
É seguro para crianças?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
É seguro nadar aqui?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Nós podemos nadar aqui?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
A água está fria?
آیا آب سرد است؟
Nós podemos mergulhar aqui sem perigo?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Há uma corrente perigosa?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
Que horas a maré é alta?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
Que horas a maré é baixa?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
A correnteza é forte?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Como eu chego à ilha?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Algum barco pode nos levar até lá?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟