فارسی پرتغالی درس 82 واژگان

پرتغالی :: درس 82. ساحل: حیوانات دریایی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Concha (a)
صدف حلزونی یا خرچنگ
Cavalo-marinho (o)
گراز ماهی
Baleia (a)
نهنگ
Caranguejo (o)
خرچنگ
Golfinho (o)
گراز دریایی
Foca (a)
شیر دریایی
Estrela-do-mar (a)
ستاره دریایی
Peixe (o)
ماهی
Tubarão (o)
کوسه ماهی
Piranha (o)
پیرانا
Água-viva (a)
توتیا