درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Garrafa (a)
شیشه
Jarra (a)
قوطی
Lata (a)
جعبه
Caixa (a)
کیسه
Saco (o)
کیف
Pacote (o)
کمی بیشتر
Um pouco mais
بیشتر
Mais
بخشی
Uma parte
کمی
Um pouco
بیش از حد
Muito