فارسی پرتغالی درس 74 واژگان

پرتغالی :: درس 74. غذایی: گوشت

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Bife (o)
گوشت گاو
Vitela (a)
گوشت گوساله
Presunto (o)
ژامبون
Frango (o)
جوجه
Peru (o)
بوقلمون
Pato (o)
اردک
Bacon (o)
بیکن
Cachorro quente (o)
هات داگ
Hambúrguer (o)
همبرگر
Filé (o)
استیک
Carne de porco (a)
گوشت خوک
Linguiça (a)
سوسیس
Costela de carneiro (a)
بره
Costela de porco (a)
گوشت خوک ریز شده