فارسی پرتغالی درس 69 واژگان

پرتغالی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Mercearia (a)
فروشگاه مواد غذایی
A mercearia está aberta
فروشگاه مواد غذایی باز است
Carrinho de compras
سبد خرید
Cesta (a)
سبد
Você tem arroz?
آیا برنج دارید؟
Comprar
خرید
Pagar
پرداخت
Em qual corredor?
در کدام راهرو است؟
Açougue (o)
قصابی
Padaria (a)
نانوایی
Onde está a água?
آب کجا است؟
Cozinhar
پختن
Jantar com a família
صرف شام با خانواده
Estou com fome
من گرسنه هستم
Por a mesa
چیدن میز