درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Mercearia (a)
فروشگاه مواد غذایی باز است
A mercearia está aberta
سبد خرید
Carrinho de compras
سبد
Cesta (a)
آیا برنج دارید؟
Você tem arroz?
خرید
Comprar
پرداخت
Pagar
در کدام راهرو است؟
Em qual corredor?
قصابی
Açougue (o)
نانوایی
Padaria (a)
آب کجا است؟
Onde está a água?
پختن
Cozinhar
صرف شام با خانواده
Jantar com a família
من گرسنه هستم
Estou com fome
چیدن میز
Por a mesa