فارسی پرتغالی درس 68 واژگان

پرتغالی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Comer
خوردن
Beber
نوشیدن
Eu posso falar com o gerente?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
O que é isto?
این چیست؟
Conta (a)
صورتحساب
Gorjeta (a)
انعام
Eu posso pagar com cartão de crédito?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
A conta, por favor
صورتحساب ، لطفا
Você tem outro cartão de crédito?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Eu preciso de um recibo
لطفاً رسید به من بدهید
Onde é o banheiro?
دستشویی کجاست؟
Saída (a)
خروج
Entrada (a)
ورود
Obrigado pelo bom atendimento
با تشکر از خدمات خوب شما