فارسی پرتغالی درس 66 واژگان

پرتغالی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Como é preparado?
چگونه این آماده شده است؟
Cozido
پخته
Grelhado
بریانی شده
Assado
کبابی
Frito
سرخ کرده
Salteado
سرخ کرده
Torrado
تست
Cozido a vapor
بخار پز شده
Picado
قطعه قطعه شده
Está queimado
این سوخته است
Café da manhã
صبحانه
Almoço (o)
ناهار
Jantar (o)
شام
Lanche (o)
خوراک سرپایی
Eu estou de dieta
من در یک رژیم غذایی هستم
Eu sou vegetariano
من گیاه خوار هستم
Eu não como carne
من گوشت نمی خورم
Sou alérgico a nozes
من به آجیل حساسیت دارم