فارسی پرتغالی درس 65 واژگان

پرتغالی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Você pode me trazer frutas?
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Está sujo
این کثیف است
Você pode trazer mais água?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Estava delicioso
خوشمزه بود
Está apimentado?
آیا تند است؟
O peixe está fresco?
آیا ماهی تازه است؟
Estão doces?
آیا آنها شیرین است؟
Azedo
ترش
A comida está fria
غذا سرد است
Está frio
این سرد است