درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Você pode me trazer frutas?
این کثیف است
Está sujo
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Você pode trazer mais água?
خوشمزه بود
Estava delicioso
آیا تند است؟
Está apimentado?
آیا ماهی تازه است؟
O peixe está fresco?
آیا آنها شیرین است؟
Estão doces?
ترش
Azedo
غذا سرد است
A comida está fria
این سرد است
Está frio