فارسی پرتغالی درس 61 واژگان

پرتغالی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Estou procurando um colar
من به دنبال یک گردنبند می گردم
Que horas a loja fecha?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Tem alguma promoção?
آیا فروش دارید؟
Eu vou pagar em dinheiro
می خواهم نقداً بپردازم.
É possível reservar para mim?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Você aceita cartão de crédito?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Eu gostaria de trocar isto
می خواهم آنرا عوض کنم.
Eu posso devolver?
میتوانم آن را برگردانم؟
Aberto
باز
Fechado
بسته
Fechado para o almoço
برای ناهار تعطیل است
Recibo (o)
رسید
Defeituoso
معیوب
Quebrado
شکسته
Saída (a)
خروج
Entrada (a)
ورود
Vendedor (o)
فروشنده