درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
Rua (a)
تقاطع
Cruzamento (o)
تابلوی راهنمایی
Placa de trânsito (a)
گوشه
Esquina (a)
چراغ راهنمایی
Semáforo (o)
عابر پیاده
Pedestre (o)
خیابان
Avenida (a)
پیاده رو
Calçada (a)
سرویس های بهداشتی
Banheiro (o)
حمام
Banheiro (o)