فارسی پرتغالی درس 52 واژگان

پرتغالی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Onde é o ponto de ônibus?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Qual é a próxima parada?
توقف بعدی کجاست؟
Esta é a minha parada?
آیا این توقف من است؟
Com licença, eu preciso descer aqui
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Onde é o museu?
موزه کجاست؟
Telefone público (o)
تلفن عمومی
Tem alguma lista telefônica?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Você vende revistas em inglês?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Que horas começa o filme?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Eu quero quatro entradas, por favor
لطفاً 4 بلیط بدهید
O filme é em inglês?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Pipoca (a)
ذرت بو داده
Onde tem uma farmácia?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Centro (o)
قسمت مرکزی شهر