فارسی پرتغالی درس 44 واژگان

پرتغالی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Para onde você está indo?
کجا می روید؟
Eu estou saindo de férias
من به تعطیلات می روم
Eu estou indo em uma viagem de negócios
من به یک سفر کاری می روم
Quantas malas você tem?
چند تا کیف دارید؟
Qual terminal você está procurando?
کدام ترمینال را می خواهید؟
Eu gostaria de um assento no corredor
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Eu gostaria de um assento na janela
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Estou procurando o terminal A
من به دنبال ترمینال آ می گردم
O terminal B é para voos internacionais
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Por que o voo está atrasado?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Aperte seu cinto de segurança
کمربند ایمنی خود را ببندید
Você pode me trazer um cobertor?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Que horas nós vamos aterrissar?
چه زمانی فرود می آییم ؟