فارسی پرتغالی درس 42 واژگان

پرتغالی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Embarque (o)
حرکت
Decolagem (a)
برخاست
Aterrissagem (a)
فرود
Pista (a)
باند فرودگاه
Chegada (a)
ورود
Terminal (o)
ساختمان ترمینال
Seção para não fumantes
بخش غیر سیگاری
Alfândega
دفتر گمرک
Duty free
معاف از عوارض
Segurança (o)
نگهبان امنیتی
Detector de metais
فلزیاب
Máquina de raio-x
دستگاه اشعه ایکس
Formulário de identificação
فرم شناسایی