درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Embarque (o)
برخاست
Decolagem (a)
فرود
Aterrissagem (a)
باند فرودگاه
Pista (a)
ورود
Chegada (a)
ساختمان ترمینال
Terminal (o)
بخش غیر سیگاری
Seção para não fumantes
دفتر گمرک
Alfândega
معاف از عوارض
Duty free
نگهبان امنیتی
Segurança (o)
فلزیاب
Detector de metais
دستگاه اشعه ایکس
Máquina de raio-x
فرم شناسایی
Formulário de identificação