فارسی پرتغالی درس 40 واژگان

پرتغالی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Aeroporto (o)
فرودگاه
Avião (o)
هواپیما
Voo (o)
پرواز
Passagem (a)
بلیط
Piloto (o)
خلبان
Comissário de voo
مهماندار پرواز
Número do voo
شماره پرواز
Portão de embarque
درب سوار شدن به هواپیما
Cartão de embarque
کارت سوار شدن به هواپیما
Passaporte (o)
گذرنامه
Bagagem de mão
ساک دستی چرخ دار
Mala (a)
چمدان
Bagagem (a)
چمدان