فارسی پرتغالی درس واژگان

پرتغالی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading