درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Mais
کمتر
Menos
صحیح
Correto
غلط
Incorreto
خوشحال
Feliz
غمگین
Triste
تمیز
Limpo
کثیف
Sujo
زنده
Vivo
مرده
Morto
دیر
Tarde
در اوایل
Cedo