فارسی پرتغالی درس 33 واژگان

پرتغالی :: درس 33. متضاد: آهسته / سریع

loading