فارسی پرتغالی درس واژگان

پرتغالی :: درس 33. متضاد: آهسته / سریع

loading