درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Frio
داغ
Quente
روشن
Claro
تاریک
Escuro
بد
Ruim
خوب
Bom
تنها
Sozinho
با هم
Juntos
خیس
Molhado
خشک
Seco
با
Com
بدون
Sem