فارسی پرتغالی درس 32 واژگان

پرتغالی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading