درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Fácil
مشکل
Difícil
همان
Mesmo
متفاوت
Diferente
کشیدن
Puxar
فشار دادن
Empurrar
کمی از
Poucos
بسیاری
Muitos
بلند
Longo
کوتاه
Curto
هیچ
Nada
چیزی
Algo