فارسی پرتغالی درس واژگان

پرتغالی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading