فارسی پرتغالی درس 30 واژگان

پرتغالی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading