فارسی پرتغالی درس 28 واژگان

پرتغالی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Que dia?
چه روزی؟
Que mês?
چه ماهی؟
Quando?
چه موقع ؟
Quando é sua hora marcada?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Me acorde às oito
منو ساعت 8 بیدار کن
Podemos conversar amanhã?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Depois
بعد از آن
Sempre
همیشه
Antes
قبل از
Cedo
در اوایل
Mais tarde
پس از
Muitas vezes
بارها
Nunca
هرگز
Agora
اکنون
Uma vez
هنگامی که
De vez em quando
گاهی
Em breve
بزودی