درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
Que dia?
چه ماهی؟
Que mês?
چه موقع ؟
Quando?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Quando é sua hora marcada?
بعد از آن
Depois
منو ساعت 8 بیدار کن
Me acorde às oito
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Podemos conversar amanhã?
همیشه
Sempre
قبل از
Antes
در اوایل
Cedo
پس از
Mais tarde
بارها
Muitas vezes
هرگز
Nunca
اکنون
Agora
هنگامی که
Uma vez
گاهی
De vez em quando
بزودی
Em breve